Ari ună numâ

Song of Artist Corina Elena Badea. Check Here the full Lyric of Ari ună numâ, a Song of Corina Elena Badea. Do you want to see more lyrics of Corina Elena Badea, check the category page with letter C or visit the artist page with all lyrics of Corina Elena Badea!

Check all Lyrics of Corina Elena Badea:
  • Homepage
  • >
  • C
  • >
  • Corina Elena Badea – Ari ună numâ

Corina Elena Badea – Ari ună numâ

Ari numă tu lumi mushată,
di Dumnidzălu easti atsea numă dată,
Pirifană sh-aleaptă, îndreaptă ti purtari!
Tsi mushată easti shi halambura cu soari! Ingiliceashti soarli makidunescu
Tu suflitu a nostu armânescu!
Armânlu nu cheari! Shi “Părinteasca dimândari”
La noi armânjlii agârsheari nu-ari! Nu himu ti vindeari, ti luari shi dari,
Avemu ti vigljeari nă isturii mari,
Arhundă mileti di stripâpânji,
Tuts nă pricânoscu Makedo-armânji. Ingiliceashti soarli makidunescu
Tu suflitu a nostu armânescu!
Armânlu nu cheari! Shi “Părinteasca dimândari”
La noi armânjlii agârsheari nu-ari! Tu loclu lu armânlu di totna eara
Soarili nu era malmă, tsi-ngilicea,
Iisus Hirstolu sh-iu-i nă mutreashti
Va li-ndreagă lucârli mashi cum lipseashti. Ingiliceashti soarli makidunescu
Tu suflitu a nostu armânescu!
Armânlu nu cheari! Shi “Părinteasca dimândari”
La noi armânjlii agârsheari nu-ari! Makidunia easti numa atsea! 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.