Armâna mea

Song of Artist Elena Gheorghe. Check Here the full Lyric of Armâna mea, a Song of Elena Gheorghe. Do you want to see more lyrics of Elena Gheorghe, check the category page with letter E or visit the artist page with all lyrics of Elena Gheorghe!

Check all Lyrics of Elena Gheorghe:
  • Homepage
  • >
  • E
  • >
  • Elena Gheorghe – Armâna mea

Elena Gheorghe – Armâna mea

Vidzui unâ feată tsi mintea ‘njeia-ni lo,
U câftam di multu, u câftam iutsido.
Nu stiam câ-i armânâ, nu stiam di ea tsâva,
Nu dzâtseam canâ oarâ câ ea va s-hibâ a mea. Armâna mea, armâna mea,
Ghini vinishi tu bana mea,
Tu mintea mea, tu casa mea,
Easti mash ea, mash armâna. Armâna mea, armâna mea,
Ghini vinishi tu bana mea,
Tu mâna ta, tu palma ta
Ai suflitlu sh inima mea. Armâna mea, armâna mea… Di-ahânta miraki, di-ahânta hârseari,
Inima ini dzâtsi s-cântu a mea vreari.
U astiptai di multu, sh tora io u-aflai,
Tutâ a mea vreari, a ei ma i-u arcai. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.