Lunâ albâ

Song of Artist Elena Gheorghe. Check Here the full Lyric of Lunâ albâ, a Song of Elena Gheorghe. Do you want to see more lyrics of Elena Gheorghe, check the category page with letter E or visit the artist page with all lyrics of Elena Gheorghe!

Check all Lyrics of Elena Gheorghe:
  • Homepage
  • >
  • E
  • >
  • Elena Gheorghe – Lunâ albâ

Elena Gheorghe – Lunâ albâ

Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi  Di analtu pitu frândzâ luna anghiliceashti
Câtâ-nghiosu mutreashti shi-nji mi fuvirseashti
Frati cu câravea, â-nji fudzi pi-amari
Ma â-nji dedu ti xeani, bana mea curbani. Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi  Minduieri amari s-alumtâ cu mini
Câ fârâ di tini nu va-nji hibâ ghini
Â-nji alepshu cali lai, nishtiutâ
Sh-fugu ti eta tutâ sh-nj-alasu a mea vrutâ.  Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi  Fârâ tini bana iasti anvirinatâ
Fârâ tini featâ, fârâ a ta njiatâ
Va nji-alasu câravea sh‘estâ greauâ cali
Fuviroasi xeani ti mirăkili-a meali. Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.