Tu nopti

Song of Artist Elena Gheorghe. Check Here the full Lyric of Tu nopti, a Song of Elena Gheorghe. Do you want to see more lyrics of Elena Gheorghe, check the category page with letter E or visit the artist page with all lyrics of Elena Gheorghe!

Check all Lyrics of Elena Gheorghe:

Elena Gheorghe – Tu nopti

Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea,
Di-atumtsea la elū nj-armasi inima.
Tutū âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi! Refren:
Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats.
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini,
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini. Ânj easti dorū di tini, ânj easti dorū di noi
Teljiuri di hârsafi aminâ ocljilji a mei.
Mintea a njeia nj-fudzi iara vrute la noi,
Yina, yina, gione, că multu ti voi! 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.