Vreari ascumta

Song of Artist Samarina ( Samarina). Check Here the full Lyric of Vreari ascumta, a Song of Samarina ( Samarina). Do you want to see more lyrics of Samarina ( Samarina), check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Samarina ( Samarina)!

Check all Lyrics of Samarina ( Samarina):
  • Homepage
  • >
  • S
  • >
  • Samarina ( Samarina) – Vreari ascumta

Samarina ( Samarina) – Vreari ascumta

Io njicã voi sã ts’ascriu nã carti
Shi dapoaia io s’moru iuva diparti
Sã shtiu cã vrearea nu va s’chearã
Shi cã inima nu va mi doarã Vreari ascumtã, vreari mãratã
Mash luna shtii cãt ti voi lea featã
Aclo s’agiungu pi tser lãngã steali
S’ti iau cu mini a mea vreari Tu apa di ploaii vrearea noastã
Aclo ea nu va s’tucheascã
Tu atsea chicutã di apã
Noi nã videm doii lea featã Vreari ascumtã, vreari mãratã
Mash luna shtii cãt ti voi lea featã
Aclo s’agiungu pi tser lãngã steali
S’ti iau cu mini a mea vreari Tu aestã lumi ahãt di mari
Nu shtii vãrã di a noastã vreari
Un pui mushat va s’pitritsem
Ca s’da hãbari cã noi nã vrem 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.