Munte vrut

Song of Artist Steaua di Vreari. Check Here the full Lyric of Munte vrut, a Song of Steaua di Vreari. Do you want to see more lyrics of Steaua di Vreari, check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Steaua di Vreari!

Check all Lyrics of Steaua di Vreari:
  • Homepage
  • >
  • S
  • >
  • Steaua di Vreari – Munte vrut

Steaua di Vreari – Munte vrut

O, nu`nhi ti plândzi munti vrut
Ah nu`nhi ti jihlea tini ahât!
O, nu`nhi ti plândzi munti vrut
Ah nu`nhi ti jihlea tini ahât! Câ mushutetsli a tali
Io nu voi sâ li chierdu!
Câ mushutetsli a tali
Io nu voi sâ li chierdu! Ah nu`nhi ti plândzi la niori
Ah tini, munte, va`nhi mi mori !
Ah nu`nhi ti plândzi la niori
Ah tini, munte, va`nhi mi mori !  Nu î`nhi ti plândzi la steali,
Mutrea`nhi lăcrânhili a meali!
Nu î`nhi ti plândzi la steali,
Mutrea`nhi lăcrânhili a meali! Ah tini, izvor` sh`fântânhi
Di iu`shi bea apa a mei armânji!
Ah tini, izvor` sh`fântânhi
Di iu`shi bea apa a mei armânji! Sh`câmpurili di lilici,
Pâduri, verdzâ cuprici!
Sh`câmpurili di lilici,
Pâduri, verdzâ cuprici! 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.