Cãntã a meu doru

Song of Artist Teodora Calagiu. Check Here the full Lyric of Cãntã a meu doru, a Song of Teodora Calagiu. Do you want to see more lyrics of Teodora Calagiu, check the category page with letter T or visit the artist page with all lyrics of Teodora Calagiu!

Check all Lyrics of Teodora Calagiu:
  • Homepage
  • >
  • T
  • >
  • Teodora Calagiu – Cãntã a meu doru

Teodora Calagiu – Cãntã a meu doru

Refren:
Cãntã a meu doru
La firida a mea
Vdzishi alargu shi nj-luashi inima cu tini. Cãntã a meu doru
Sh-un picuraru tritsea
Vahi ari elu unã hãbari di la tini! I:
Vimtulu suschirã lishoru
Nã carti nu-nji pitreatsi
Frãndzãli-s fãrã di zboru
Ah, tsi livã aratsi! Nu-i soari ma nu agãrshea
Njiurizma di acasã
Sã-nji dzãts cu vreari:
Msheata a mea, s-shidemu doilji la masã. II:
Cãndu noaptea mi dishteptu
Truplu s-trunduiashti
Un ponu mari am tu cheptu
Tu yilii mi mutreashti. Tu yislu a meu di la cutaru
S-mi bagu sh-tini s-nu dornji,
Va s-yinã a nostu picuraru
S-tsã aspunã sã-nji ti tornji! 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.